Selskapskontroll

Selskapskontroll er en kontroll rettet mot forvaltningen av kommunens/fylkeskommunens eierinteresser i heleide kommunale/fylkeskommunale selskaper (obligatorisk eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon (valgfri del).

Selskapskontrollen er regulert i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 6. Der fremgår følgende om selskapskontrollens innhold:

«Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).»