Om FIKS

Møtedokumenter

Årsrapporter

Styringsdokument

 

FIKS

Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (FIKS), ble etablert i 2005.

FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 og yter sekretærbistand til kontrollutvalgene i deltakerkommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Ås kommune er vertskommune for sekretariatet.

 

Kontrollutvalgets sekretariat skal til enhver tid yte kontrollutvalget den bistand som utvalget finner nødvendig for å kunne ivareta sine funksjoner.

Departementet har fastsatt egen forskrift for kontrollutvalg.

Sekretariatet skal etter forskriften bl.a. påse at sakene som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

 

Historikk

Bakgrunnen for etableringen av FIKS var et krav fra sentrale myndigheter om å etablere et sekretariat som skulle være uavhengig både av kommunens administrasjon og revisjon, samt et ønske om å etablere et samarbeide om et sekretariat.

 

Ansatte

FIKS har to ansatte fordelt på 1,6 årsverk.

Kjell Tore Wirumkontrollsjef/daglig leder

Unni Westli, rådgiver

 

Styret

Styret i FIKS er sammensatt av lederne for kontrollutvalgene i deltakerkommunene.

Styret i FIKS 2015 – 2019

Styret består av 7 faste medlemmer med personlige varamedlemmer.

Funksjon Navn Representerer Personlig varamedlem
Leder Thorbjørn Nerland Enebakk Øivind Gundersen
Nestleder Jeanette Hoel Vestby Lars Johan Rustad
Medlem Knut Erik Robertsen Frogn Øyvind Solli
Medlem Arne Maus Nesodden Jørn Gunnar Bertelsen
Medlem Stein Martinsen Wik Oppegård Henriette B. Christiansen
Medlem Lars Christian Bilet Ski Roar Thun
Medlem Håkon Lars Henriksen Ås Anne Odenmarck