Om FIKS

Møtedokumenter

Årsrapporter

Styringsdokument

 

FIKS

Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (FIKS), ble etablert i 2005.

FIKS var et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 og ga sekretærbistand til kontrollutvalgene i deltakerkommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Ås kommune var vertskommune for sekretariatet.

 

Kontrollutvalgets sekretariat skal til enhver tid yte kontrollutvalget den bistand som utvalget finner nødvendig for å kunne ivareta sine funksjoner.

Departementet har fastsatt egen forskrift for kontrollutvalg og revisjon.

Sekretariatet skal etter forskriften bl.a. påse at sakene som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

 

Historikk

Bakgrunnen for etableringen av FIKS var et krav fra sentrale myndigheter om å etablere et sekretariat som skulle være uavhengig både av kommunens administrasjon og revisjon, samt et ønske om å etablere et samarbeide om et sekretariat.

Fra etableringen i 2005 bisto FIKS med sekretariatsbistand til kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Fra 2010 ble Nesodden kommune deltaker i FIKS. Høsten 2018 besluttet fellesnemnda for nye Nordre Follo kommune (sammenslåing av kommunene Oppegård og Ski) å tre ut av FIKS med virkning fra 01.01.2020.

Vinteren/våren 2019 ble det formelle samtaler mellom FIKS, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn IS (KUBIS) for å utrede muligheter for opprettelse av et større og mer robust sekretariat i Viken fylke. 

Fra og med 1.juli 2020 ble FIKS fusjonert sammen med Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn IS (KUBIS). Navnet på nytt selskap er Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus). Du kan lese mer om det nye selskapet her

 

Ansatte

FIKS har i perioden 2005 – 2020 hatt følgende ansatte:

Kjell Tore Wirumkontrollsjef/daglig leder (f.o.m. 01.11.2017 – t.o.m. 30.06.2020)

Jan T. Løkken, kontrollsjef/daglig leder (f.o.m. 01.12.2005 – t.o.m. 31.12.2017)

 

Unni Westli, rådgiver (f.o.m. 01.01.2019 – t.o.m. 31.12.2019)

Beate Nathalia Lillejord Kaldahl, rådgiver (f.o.m. 01.08.2018 – t.o.m. 30.09.2018)

Lene Henriksen Lilleheier, rådgiver (f.o.m. 16.01.2012 – t.o.m. 07.03.2018) 

May Britt Ødegard, rådgiver (f.o.m. 01.01.2010 – t.o.m. 31.01.2012)

Turid Beate Scheen, rådgiver (f.o.m. 01.05.2009 – t.o.m. 30.09.2009)

Lillann Skuterud Hansen, konsulent (f.o.m. 01.06.2006 – t.o.m. 01.04.2009) 

 

Styret

Styret i FIKS er sammensatt av lederne for kontrollutvalgene i deltakerkommunene.

Styret i FIKS 2015 – 2019

Styret består av 7 faste medlemmer med personlige varamedlemmer.

Funksjon Navn Representerer Personlig varamedlem
Leder Thorbjørn Nerland Enebakk Øivind Gundersen
Nestleder Jeanette Hoel Vestby Lars Johan Rustad
Medlem Knut Erik Robertsen Frogn Øyvind Solli
Medlem Arne Maus Nesodden Jørn Gunnar Bertelsen
Medlem Stein Martinsen Wik Oppegård Henriette B. Christiansen
Medlem Lars Christian Bilet Ski Roar Thun
Medlem Håkon Lars Henriksen Ås Anne Odenmarck