Vestby

Møtedokumenter

Årsrapporter

Styringsdokument

 

Kontrollutvalgets mandat og oppgaver

Kontrollutvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum. Dette gjelder ikke saker som har juridisk hjemmel for lukking.

Kontrollutvalget avgir uttalelse til kommunestyret om kommunens regnskaper og skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon er en systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger for kommunens virksomhet, og gjennomføres årlig på 2 utvalgte virksomhetsområder.

På samme måte skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i kommunalt heleide selskaper.

Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager behandles etter det regelverk som gjelder for den aktuelle sakstypen.

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker og/eller henvendelser, vurdere om sentrale lover/forskrifter, kommunens egne retningslinjer og/eller politiske vedtak følges av forvaltningen.

 

Kontrollutvalget i Vestby 2015 – 2019

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og partivise/personlige varamedlemmer.

Nr. Funksjon Navn Parti Vara for Varamedlem Parti
1. Leder Jeanette Hoel¹ FrP nr. 1 Magnus Hem FrP
2. Nestleder Lars Johan Rustad¹ KrF nr. 2 Kristoffer Haakonsen KrF
3. Medlem Jeton Morina H nr. 3 Odd Einar Skaug-Vandraas H
4. Medlem John Arne Kjenn SP nr. 4 Inger Randem SP
5. Medlem Ann Tremblay Vølstad V nr. 5 Torbjørn Mehl SV

¹ Medlem av kommunestyret