Ski

Møtedokumenter

Årsrapporter

Styringsdokument

 

Kontrollutvalgets mandat og oppgaver

Kontrollutvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum. Dette gjelder ikke saker som har juridisk hjemmel for lukking.

Kontrollutvalget avgir uttalelse til kommunestyret om kommunens regnskaper og skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon er en systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger for kommunens virksomhet, og gjennomføres årlig på 2 til 3 utvalgte virksomhetsområder.

På samme måte skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i kommunalt heleide selskaper.

Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager behandles etter det regelverk som gjelder for den aktuelle sakstypen.

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker og/eller henvendelser, vurdere om sentrale lover/forskrifter, kommunens egne retningslinjer og/eller politiske vedtak følges av forvaltningen.

 

Kontrollutvalget i Ski 2015 – 2019

Kontrollutvalget består av sju faste medlemmer og gruppevise varamedlemmer.

Nr Funksjon Navn Parti Vara for Nr. Varamedlem Parti
1. Leder Lars Christian Bilet¹ FrP Nr. 1-3 1. Haakon Hofgaard Dahl H
2. Medlem Bente Njøs Paulshus H 2. Laila Horgen H
3. Medlem Karl Macken Johnsen PP 3. Ole Johnny Solberg H
4. Ellen-Ane Aspestrand H
5. Kjell Opheim H
4. Nestleder Roar Thun AP Nr. 4-7 1. Rune Sletner AP
5. Medlem Svein Kamfjord V 2. Jon Ansten Johansen SP
6. Medlem Anne Marit Holene SP 3. Eva Tove Bjerkhol Havro V
7. Medlem Torill Rønsen Ekeberg SV 4. Reidun Kari Viland AP
5. Odd Asbjørn Klunderud R
6. Silje Narde Tangnes AP

¹ Medlem av kommunestyret