Kontrollutvalg

Enebakk

Frogn

Nesodden

Oppegård

Ski

Vestby

Ås

 

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av dette generelle
tilsynsansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver.

Kontrollutvalget skal:

  • Gi uttalelse til kommunens årsregnskap
  • Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • Rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.

I tillegg skal kontrollutvalget påse at:

  • Kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og forvaltningrevisjon.
  • Revisjonsmerknadene blir fulgt opp.
  • Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
  • Det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
  • Kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp.


Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.​