Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning. Forvaltningsrevisjon er et redskap som tas i bruk for å gjøre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger

Herunder om :

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,

c) regelverket etterleves,

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav.

 

Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt bygger på overordnet analyse om hvor risikoen for feil og mangler er stor. 

En slik analyse er vedtatt av hvert kontrollutvalg.