Vi endrer navn

Fra og med 1.juli 2020 endret vi navn til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. FIKS blir del av et interkommunalt selskap med 6 ansatte og 30 deltakerkommuner i Follo, Romerike og Buskerud. Det arbeides med å få på plass en felles nettside for nytt sekretariat.   Nærmere informasjon vil bli publisert etter hvert.

Kontrollutvalgsmøter som fjernmøter

I samsvar med Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19, https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-277  vil det bli avholdt fjernmøter i følgende kontrollutvalg:   01.04. Kontrollutvalget i Frogn kommune 02.04. Kontrollutvalget i Enebakk kommune 21.04 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 28.04 Kontrollutvalget i Ås kommune 30.04 Kontrollutvalget i Read More …

Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Mesteparten av loven trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå sendt forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring. Forskriften vil bli hjemlet i den nye kommuneloven. Høringsfristen Read More …