Kontrollutvalgsmøter som fjernmøter

I samsvar med Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19,

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-277 

vil det bli avholdt fjernmøter i følgende kontrollutvalg:

 

01.04. Kontrollutvalget i Frogn kommune

02.04. Kontrollutvalget i Enebakk kommune

21.04 Kontrollutvalget i Nesodden kommune

28.04 Kontrollutvalget i Ås kommune

30.04 Kontrollutvalget i Enebakk kommune

06.05 Kontrollutvalget i Frogn kommune