Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Mesteparten av loven trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå sendt forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring. Forskriften vil bli hjemlet i den nye kommuneloven. Høringsfristen Read More …