Vi endrer navn

Fra og med 1.juli 2020 endret vi navn til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. FIKS blir del av et interkommunalt selskap med 6 ansatte og 30 deltakerkommuner i Follo, Romerike og Buskerud. Det arbeides med å få på plass en felles nettside for nytt sekretariat.   Nærmere informasjon vil bli publisert etter hvert.

Kontrollutvalgsmøter som fjernmøter

I samsvar med Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19, https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-277  vil det bli avholdt fjernmøter i følgende kontrollutvalg:   01.04. Kontrollutvalget i Frogn kommune 02.04. Kontrollutvalget i Enebakk kommune 21.04 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 28.04 Kontrollutvalget i Ås kommune 30.04 Kontrollutvalget i Read More …

Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Mesteparten av loven trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå sendt forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring. Forskriften vil bli hjemlet i den nye kommuneloven. Høringsfristen Read More …

Ny nettside

Den 2.januar flyttet FIKS inn i nye kontorer. I dag får vi nye «lokaler» på internett. Begge deler har mye å si for den daglige driften, men for medlemmer av kontrollutvalgene og andre er det nok de nye nettsidene som betyr mest. Vi gjennomfører en trinnvis omlegging og håper du er litt tålmodig med oss i Read More …