Selskapskontroll

 

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i heleide kommunale selskaper. Selskapskontroll er en av de lovpålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll.

 

Rapporter fra tidligere selskapskontroller

 

Selskapskontroll 2009

 

Selskapskontroll 2011

 

Selskapskontroll 2013

 

Rapport fra Selskapskontroll 2014

 

Rapport fra selskapskontrollen 2015

Vedlegg

 

I 2008 ble det gjennomført selskapskontroll av noen selskaper og kommunenes oppfølging av disse. Denne rapporten ligger ikke ute på nettsidene. I 2010 ble det gjennomført en undersøkelse av i hvilken grad kommunene hadde fulgt opp sine vedtak i forbindelse med tidligere års rapporter om selskapskontroll.  

 

Lovgrunnlag
Viktige deler av den kommunale virksomheten organiseres utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 14 at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Selskapskontrollen i Follo-kommunene er lagt til FIKS.