Forvaltningsrevisjon

 


Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med den økonomiske forvaltning. Forvaltningsrevisjon er et redskap som tas i bruk for å gjøre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger

Herunder om :

a)  forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,

b)  forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,

c)  regelverket etterleves,

d)  forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,

e)  beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav.

Valg av forvaltningsprosjekter bygger på overordnet analyse om hvor risikoen er stor.  En slik analyse er vedtatt av hvert kontrollutvalg. I FIKS sine medlemskommuner står Follo distriktsrevisjon for  forvaltningsrevisjonen, med unntak av i Vestby der forvaltningsrevisjon er konkurranseutsatt.

 

 

Bestemmelsen om forvaltningsrevisjon  finnes i Kommunelovens § 77 nr. 4.


Forvaltningsrevisjon Frogn

Forvaltningsrevisjon Enebakk

 

Forvaltningsrevisjon Oppegård

 

Forvaltningsrevisjon Ås

 

Forvaltningsrevisjon Ski

 

Forvaltningsrevisjon Nesodden

 

Forvaltningsrevisjon Vestby