Kontrollutvalgene i Follo

 

 Formål

Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Kontrollutvalget er et av de få lovpålagte organer i kommunene og velges av kommunestyret. 
 

 

 

Oppgaver

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å få innsyn i og føre tilsyn med hvordan administrasjonssjefen løser sine oppgaver. Tilsynsansvaret omfatter også politiske instanser under kommunestyret.

 

Kontroll og tilsyn kan defineres som et virkemiddel for at:

 

   *   kommunen skal nå sine mål

   *   regelverket etterleves

   *   etiske hensyn ivaretas

Kommunens virksomhet kontrolleres ved at det utføres:

 

   *   regnskapsrevisjon

   *   forvaltningsrevisjon

   *   selskapskontroll

 

Kontrollutvalget ivaretar sin kontrollfunksjon ved å påse at de tre kontrollformene utføres. Kontrollutvalget må ha et aktivt forhold til sine kontroll- og tilsynsoppgaver og selv ta initiativ gjennom å stille kritiske spørsmål og reise egne saker.

 

Den praktiske gjennomføringen av tilsyns- og kontrolloppgavene ivaretas hovedsaklig av revisjonen på oppdrag fra kontrollutvalget. Dessuten kan også kontrollutvalgets eget sekretariat utføre deler av arbeidet.

 

 

Lovgrunnlag

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 (kommuneloven) Kapittel 12.

 

 

Kan jeg som innbygger klage på kommunale vedtak til kontrollutvalget?
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltvedtak. Kommunene har egne klageorgan som tar slike saker,  eller fylkesmannen er klageinstans. På den annen side kan kontrollutvalget på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen.

 

Kontrollutalgene kontaktes via FIKS

 

Offentlig journal og innsyn i arkiv

Send forespørsel til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it