Hjem

 

Forvaltningsrevisjon Frogn

 

Kontrollutvalget i Frogn har de siste årene behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter:

 

 

2018

 

Follo landbrukskontor

 

Helse- og omsorgstjenesten

 

 

Prosjektstyring og investeringsbeslutninger

 

2017

Etikk og habilitet

IKT - sikkerhet og drift

Rapportene behandles av kontrollutvlaget 22.1.2018

 

2016

PP-tjenesten

Kommunestyrets vedtak

 

Oppfølging politiske vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

2015

Barnevern

Kontrollutvalgets vedtak

 

Beredskap

kontrollutvlagets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

2014 og tidligere

Vann og avløp

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Samhandlingsreformen

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

 

Psykisk helsearbeid for unge

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Prosjektstyring

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Byggesaksbehandling

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Anskaffelser i Frogn kommune

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Barneverntjenesten - tiltak i hjemmet

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

 

Selvkost, avgifter og gebyrer

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak


 

Mottak og integrering av flyktninger

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Kvalitet i tilbudet til beboere i institusjon

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Hjemmebaserte tjenester

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Rusforebyggende tiltak i Frogn kommune

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Vedlikehold av kommunale bygg

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Psykiatritilbudet i Frogn kommune
Kontrollutvalgets vedtak
Kommunestyrets vedtak

 

Likebehandling i byggesaker
Kontrollutvalgets vedtak
Kommunestyrets vedtak

 

Barn i fosterhjem

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

alt

Forvaltningsrevisjon Frogn

Forvaltningsrevisjon Enebakk

 

Forvaltningsrevisjon Oppegård

 

Forvaltningsrevisjon Ås

 

Forvaltningsrevisjon Ski

 

Forvaltningsrevisjon Nesodden

 

Forvaltningsrevisjon Vestby